O placówce

NASZE CEL:

  • wspierać i wspomagać rozwój naszych dzieci
  • rozwijać ich zainteresowania zgodnie z możliwościami i potrzebamirozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym ,kulturalnym i przyrodniczym
  • sprawiać, by wszystkie przedszkolaki czuły się kochane

 MISJA PLACÓWKI

Specyfika naszej placówki jest otwarcie dziecka na świat poprzez kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych . Dlatego też przedszkole należy do Wrocławskiej sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie. Certyfikat przyznał nam w 2002 r.Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia. Kształtowanie zachowań proekologicznych i miłość do przyrodyosiągamy umożliwiajac naszym wychowankombezpośredni kontakt z naturai realizujac wiele projektów i programów ekologicznych. Wesoła Trójeczka oferujerealizację nie tylko podstawy programowejale również własnych programów nauczycieli:

Program profilaktyki logopedycznej- wspieranie rozwoju mowy i myślenia

Program wspierajacy aktywność twórczą dzieci

Program adaptacyjny dzieci 3 letnich

Programy ekologiczne

Programy prozdrowotne